Sales conditions

ALGEMEEN

1 - Voor aanbiedingen, bestellingen, leveringen en facturen van ROTOLUX NV gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden.

2 - Onder “Klant” (of “Tegenpartij”, of “Wederpartij”) wordt in deze voorwaarden verstaan: ‘de klant, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met ROTOLUX NV een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.’

3 - Onze verkoopsvoorwaarden hebben altijd voorrang op de aankoop voorwaarden van de Wederpartij. Bij het plaatsen van een order erkent de tegenpartij dit voorrecht.

PRIVACY

4 - De persoonsgegevens die de Wederpartij aan ROTOLUX NV verstrekt, worden met grote zorgvuldigheid verwerkt overeenkomstig de Belgische wetgeving en de Europese privacyregelgeving: General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden door ROTOLUX NV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is, in het kader van een verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsdoelstellingen van ROTOLUX NV, zoals voor toezending van mailings van ROTOLUX NV of van vennootschappen die behoren tot de ROTOLUX groep, voor de verwerking van bestellingen en betalingen, ten behoeve van managementinformatie en marktonderzoek alsmede ten behoeve van klantenservice. De Wederpartij beschikt over het recht van toegang en verbetering en kan ROTOLUX NV steeds schriftelijk verzoeken geen verdere mailings toe te sturen. Indien de wederpartij een bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan die zich richten tot ROTOLUX NV door een e-mail te sturen naar info@rotolux.eu met zijn bemerkingen.

AANBIEDINGEN

5 - Alle aanbiedingen van ROTOLUX NV in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. ROTOLUX NV streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen in catalogi zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeenstemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten, waarvoor zij dus nooit op enigerlei wijze kan worden verantwoordelijk gehouden.

6 - Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ROTOLUX NV niet tot acceptatie van een order of opdracht. Indien een order niet bevestigd wordt door ROTOLUX NV, wordt een bestelling niet als aanvaard beschouwd.

7 - De prijzen vermeld in catalogi of webshops of aanbiedingen van ROTOLUX NV kunnen steeds door ROTOLUX NV gewijzigd worden. Bij een gewijzigde prijs kan de Tegenpartij vrij annuleren.

8 – ROTOLUX NV evalueert nieuwe klanten alvorens commerciële afspraken (inco terms, betalingstermijn, …) te bevestigen.

OVEREENKOMST

9 – Een overeenkomst is niet aanvaard zolang ROTOLUX N.V. deze niet schriftelijk of anderszins heeft bevestigd of aanvaard. De datum van de bevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk of per mail geprotesteerd heeft.

10 - Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden ROTOLUX NV slechts als deze door ROTOLUX NV schriftelijk zijn bevestigd.

11 - Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.

12 - Elke overeenkomst wordt door ROTOLUX NV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig wordt beoordeeld door ROTOLUX NV voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. ROTOLUX NV heeft het recht, alvorens de overeenkomst uit te voeren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat aan alle verplichtingen zal voldaan worden.

13 – ROTOLUX NV is bevoegd om, indien dit wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht (en na overleg met de Wederpartij), bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Wederpartij zullen worden doorgerekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN

14 - Tenzij anders vermeld zijn geoffreerde prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele invoerrechten, milieutaksen, Fost-Plus en andere belastingen en rechten. Indien nieuwe belastingen over producten of diensten geheven worden door de overheid of andere instanties, is ROTOLUX NV steeds gerechtigd om deze over de aangegeven prijzen (na) te heffen met ingang vanaf het ogenblik waarop de betreffende belastingen zijn ingegaan.

15 - Op fouten in prijslijsten, brochures , websites en advertenties kan geen verhaal worden uitgeoefend tegenover ROTOLUX NV

TRANSPORT & LEVERING

16 - De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ROTOLUX NV is verstrekt, door ROTOLUX NV bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. ROTOLUX NV is gerechtigd voor (duurzame) verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.

17 - In geval de bestelling na aanbieding door ROTOLUX NV niet door de Wederpartij wordt aanvaard of afgenomen, is ROTOLUX NV gerechtigd te handelen:

a) alsof de overeenkomst door de Wederpartij ten hare laste is geannuleerd.

b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

18 – De leveringsdatum wordt in onderling overleg bepaald. Alle opgegeven leverdata zijn sowieso indicatief en nooit bindend.

19 - Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de Wederpartij, op de begane grond. De klant voorziet de nodige hulpmiddelen om de goederen op een veilige manier te lossen.

20 - De kosten voor levering vallen ten laste van de klant. De goederen worden verstuurd op risico en rekening van de klant, ook al wordt er gratis geleverd. De klant heeft een voldoende grote transportverzekering.

21 - De wederpartij is verplicht de geleverde goederen en verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na levering.

22 - Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de leveringsbon, de factuur (indien meegeven met de levering) en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de Wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

RECHT VAN RETOUR

23 - De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 5 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn.

24 - Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, na vaststelling van gebrekkige productie, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na levering.

25 - De goederen dienen in hun originele verpakking aan ROTOLUX NV teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De verzendkosten van de terugzending worden gedragen door de koper.

26 - De wederpartij ontvangt daarna een tegoedbon, met een geldigheidsdatum van 45 dagen. Goederen worden niet terugbetaald.

GARANTIE & KLACHTEN

27 - Tenzij in de aanbieding anders aangegeven, gelden voor de door ROTOLUX NV geleverde goederen de door de producenten of invoerders verleende garanties. ROTOLUX NV geeft geen garanties op verbruiksartikelen.

28 – ROTOLUX NV neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 1 week na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Klachten dienen aangetekend of per mail te worden ingediend.

29 - Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer aanvaard en evenmin in behandeling genomen.

30 - Indien de klacht gegrond wordt bevonden, kan ROTOLUX NV alsnog de overeengekomen prestatie leveren of de rekening van de wederpartij crediteren ten belope van het niet gepresteerde gedeelte, zonder dat de wederpartij meer rechten kan laten gelden.

31 - Slechts indien en voor zover de klacht schriftelijk door ROTOLUX NV gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld. Bij betwisting voor de rechtbank wordt het betwiste bedrag op een consignatierekening geplaatst.

32 - In geval van gebruiksadviezen garandeert ROTOLUX NV dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van ROTOLUX NV in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door Wederpartij verstrekte gegevens en dat ROTOLUX NV slechts garandeert dat deze adviezen vakkundig zijn opgesteld doch zonder garantie betreffende het resultaat.

AANSPRAKELIJKHEID

33 - ROTOLUX NV sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit zware schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van ROTOLUX NV zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan. Gevolgschade is altijd uitgesloten van de verantwoordelijkheid van ROTOLUX NV.

34 - Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is ROTOLUX NV niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, schade aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden, winstderving of gevolgschade.

35 - In ieder geval is ROTOLUX NV niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waar voor de wederpartij het heeft aangeschaft.

36 - Door het in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de Wederpartij is ROTOLUX NV gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de Wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

37 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting middels storting op een door ROTOLUX NV aangewezen banknummer binnen de 30 dagen na factuurdatum. De op de bankrekening van ROTOLUX NV aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betalings aangemerkt.

38 - Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 30 Euro.

39 - Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 400 Euro.

40 - Zolang door of namens de Wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van ROTOLUX NV. Deze goederen mogen niet verwerkt worden of verder doorverkocht worden zolang de goederen niet betaald zijn. Bij faling van de klant is de curator niet gerechtigd de goederen te vervreemden, verkopen of te verwerken.

41 - Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ROTOLUX NV gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

42 - In geval de wederpartij:

a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,

d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan (daaronder begrepen de inbreng

van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap), heeft ROTOLUX NV door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij het bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ROTOLUX NV verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

OVERMACHT

43 - Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verwacht.

44 - Indien naar het oordeel van ROTOLUX NV de overmacht van tijdelijke aard is, heeft ROTOLUX NV het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

45 - Is naar het oordeel van ROTOLUX NV de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

46 - ROTOLUX NV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

47 - De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen via aangetekende brief of mail.

KWALITEIT ARTIKELS

48 - Kleurafwijkingen worden tot 5 pantoneniveaus toegestaan, omwille van de drukprocedés en de gebruikte materialen. Materialen voor een zelfde bedrukking kunnen grote resultaatsverschillen geven. Deze verschillen kunnen geen aanleiding geven tot annulatie of weigering van de goederen.

GEPERSONALISEERDE ARTIKELS

49 - Bij personalisatie kunnen de hoeveelheden tot 15 % afwijken. De effectief geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.

50 - De voorgestelde drukproef, door ROTOLUX NV aangeleverd, dient per mail goedgekeurd te worden. ROTOLUX NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de klant goedgekeurde drukproef.

51 - De drukcilinders en clichés blijven, omwille van de gebruikte drukprocédés en industriële knowhow, te allen tijde eigendom van ROTOLUX NV en kunnen door de klant niet opgeëist worden, ook al zijn ze betaald door de klant. De draagcylinders zijn exclusief eigendom van ROTOLUX NV. De klant kan enkel de verwijdering van de gravure opeisen.

52 - De aangeleverde drukbeelden worden geacht eigendom te zijn van de klant, en bij het overhandigen van de drukbeelden, erkent hij dat hij alle gebruiksrechten heeft over de drukbeelden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik. ROTOLUX NV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik in opdracht van de klant.

RECHTSCLAUSULES

53 - Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

54 - Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

55 - Alle tekeningen gebruikt door ROTOLUX N. worden beschermd door het auteursrecht. ROTOLUX NV heeft de tekeningen zelf ontworpen, of aangekocht bij erkende ontwerpers, die hun rechten al dan niet exclusief overgedragen hebben aan ROTOLUX NV. Namaak, onder welke vorm ook ( foto’s, webshopafbeeldingen, folders, producten, …) zonder schriftelijke toestemming worden vervolgd en vormen dadelijk voorwerp van een gerechtelijke procedure. Bij constatatie van namaak wordt een onmiddellijke vordering ingesteld van 100.000 Euro, vermeerderd met kosten, interesten en expertisekosten, onder voorbehoud van verdere schade en gerechtskosten. Een bewarend beslag voor dit bedrag , samen op de nagemaakte goederen, kan zonder tussenkomst van een rechter gebeuren. Tevens dient de namaker alle kosten te betalen voor de vernietiging van de namaakproducten.

56 - Het is ten strengste verboden om afgeleide producten te maken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Extra licentieovereenkomsten kunnen in dit geval besproken en opgemaakt worden.

57 - Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied ROTOLUX NV gevestigd is. De proceduretaal is Nederlands, ook al werd er gecommuniceerd in andere talen. De Nederlandstalige verkoopsvoorwaarden zijn de enige die bindend zijn, ook al werden deze, louter informatief, vertaald in andere talen

58 - ROTOLUX NV verstuurt vanaf 1 januari 2016 al zijn facturen elektronisch. De klant kan op uitdrukkelijk verzoek nog steeds een papieren afdruk bekomen. Daar dit extra kosten meebrengt, worden voor de papieren afdrukken per factuur een extra administratiekost van 10 euro aangerekend.

59 - Het plaatsen van een order impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van onze voorwaarden door de tegenpartij. Deze verkoopsvoorwaarden zijn vrij na te lezen op onze website : www.rotolux.eu

ROTOLUX NV richt zich enkel tot professionelen.

CONTACTGEGEVENSROTOLUX NV

ROTOLUXNV, Grasstraat 6, 8570 VICHTE, België
Tel: + 32 56 372120 Fax : + 32 56 372110
Mail: info@rotolux.eu
BTW BE 0441.203.213
BANK: IBAN BE70 4600 4673 3125
BICCODE: KREDBEBB